RODO

Administratorem danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Woollala Wioletta Bielecka-Bieluch (dalej jako „Administrator” lub „ADO”).

Cel Przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z:

-obsługą zmówień (zebranie oraz monitoring realizacji), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest m in. rozwój współpracy, dystrybucja i optymalizacja doboru produktów oraz zapewnienie najwyższego poziomu realizacji zamówień przez dystrybutorów

– marketingiem bezpośrednim , tj. oferowaniem produktów i usług bezpośrednio, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– marketingiem, w tym analiz i wsparciem sprzedaży, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów i usług, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej, dostosowania oferty handlowej oraz warunków współpracy, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

Odbiorcy Danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieś następujący odbiorcy danych:

– upoważnieni pracownicy Administratora

– właściwe organy państwowe w sytuacjach określonych przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Dane wykorzystywane dla potrzeb rozliczeniowych przechowywane będą przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z przedmiotem rozliczenia.

Zasady gromadzenia danych.

ADO otrzymał dane osobowe od podmiotu danych. Podanie danych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18    RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 20 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby firmy: ul. R.Minkiewicza 30, 16-400 Suwałki lub adres poczty elektronicznej: woollala.shop@gmail.com. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwiają weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Woollala Wioletta Bielecka-Bieluch (dalej jako „Administrator” lub „ADO”).

Cel Przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z:

-obsługą zmówień (zebranie oraz monitoring realizacji), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest m in. rozwój współpracy, dystrybucja i optymalizacja doboru produktów oraz zapewnienie najwyższego poziomu realizacji zamówień przez dystrybutorów

– marketingiem bezpośrednim , tj. oferowaniem produktów i usług bezpośrednio, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– marketingiem, w tym analiz i wsparciem sprzedaży, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów i usług, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej, dostosowania oferty handlowej oraz warunków współpracy, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

Odbiorcy Danych

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieś następujący odbiorcy danych:

– upoważnieni pracownicy Administratora

– właściwe organy państwowe w sytuacjach określonych przepisami prawa.

Okres przechowywania danych

Dane wykorzystywane dla potrzeb rozliczeniowych przechowywane będą przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z przedmiotem rozliczenia.

Zasady gromadzenia danych.

ADO otrzymał dane osobowe od podmiotu danych. Podanie danych jest dobrowolne.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

a) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania

b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18    RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 20 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

c) prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO,

d) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych Osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby firmy: ul. R.Minkiewicza 30, 16-400 Suwałki lub adres poczty elektronicznej: woollala.shop@gmail.com. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwiają weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.