Regulamin sklepu

REGULAMIN / COOKIES

Regulamin sklepu internetowego Woollala

Sklep internetowy mieszczący się na stronie www.woollala.com, stanowi własność:

Woollala Wioletta Bielecka-Bieluch

R.Minkiewicza 30 16-400 Suwałki

(w dalszej części zwana „Woollala” lub „Przesiębiorcą”)

Firma Woollala jest zarejestrowana w Centranej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Legitymuje się numerem NIP 8441804022 Numer REGON 383439383 

Dane kontaktowe:

Woollala

E-mail : woollala.shop@gmail.com

tel: 513231889 (9.00-18.00)

ul. R.Minkiewicza 30

16-400 Suwałki

Rachunek bankowy PLN: PL92 1140 2004 0000 3402 7881 9870

Rachunek bankowy EUR: PL28 1140 2004 0000 3812 0827 2207

Słownik terminów użytych w niniejszym regulaminie:

Czas realizacji – czas w którym Wollala przygotowuje do wysyłki zamówiony Towar łącznie z terminem jej dostarczenia;

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.1964 nr 16 poz.93. z pozn. zm);

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”);

Kupujący – wszystkie podmioty które zawarły umowę sprzedaży ze Sprzedawcą  za pośrednictwem Sklepu Internetowego (Konsument, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej);

Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę Woollala z siedzibą R.Minkiewicza 30, 16-400 Suwałki za pośrednictwem strony internetowej mieszczącej się pod adresem www.woollala.com, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.);

Reklamacje  – tryb postępowania w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej sprzedanego towaru;

Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną kupionego towaru;

Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.woollala prowadzony przez Sprzedawcę, umożliwiający składanie zamówień drogą elektroniczną;

Sprzedawca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym Wollala, Wioletta Bielecka-Bieluch

Towar – rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym;

Umowa zawierana na odległość – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 18 lipca 2014r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z pozn. zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 z pozn. zm.)

Zasady  ochrony danych- Zasady stosowania plików cookies i Polityka prywatności

Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta w ramach postępowania reklamacyjnego z określonych praw z tytułu rękojmi, przewidzianych w przepisach odrębnych w tym w Kodeksie Cywilnym;

Wada fizyczna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

 • Towar nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć a które wynikają z celu umowy sprzedaży, okoliczności czy też przeznaczenia Towaru;
 • Towar nie ma właściwości, o których Kupujący został zapewniony przez Sprzedawcę lub reklamę;
 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeżeli Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jego przeznaczenia;
 • Towar został wydany Kupującemu w stanie niezupełnym;

Uwaga: Nie stanowi wady fizycznej w rozumieniu niniejszego Regulaminu ubytek lub uszkodzenie towaru, o którym Kupujący został poinformowany przed jego nabyciem.

Wada prawna – niezgodność Towaru z Umową w sytuacji gdy:

 • stanowi on własność osoby trzeciej;
 • obciążony jest prawem osoby trzeciej;
 • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Kupujący powinien posiadać urządzenie pozwalające na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www. W szczególności w celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800×600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenia wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 3. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w związku z powyższym złożenie przez Kupującego zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Umowę uznaje się za zawartą dopiero po jednoznacznym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.
 4. Informacje dotyczące oferowanych przez Sprzedawcę Towarów m.in.: producenta Towaru, posiadanych przez Towary znakach bezpieczeństwa i zgodności, przeznaczenia, sposobu użytkowania dostępne są na stronie Sklepu Internetowego, w opisie wybranego Towaru.
 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. Woollala dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były zgodne z rzeczywistością. Sposób wyświetlania koloru zależy jednak od używanego systemu operacyjnego i sprzętu jakim dysponuje Kupujący.
 6. Rozmiar w centymetrach podany jest według tabel zamieszczonych na Stronie Internetowej. Jeżeli Kupujący nie jest pewny ustalonej tabeli rozmiarów powinien skontaktować się ze Sprzedającym prosząc o dokładne wymiary produktu.
 7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy towarów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu www.woollala.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu użyte są w celach informacyjnych.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 9. Postanowienia niniejszego Regulamin nie wyłączają oraz nie ograniczają uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy odrębnych przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących. W sytuacji sprzeczność pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące.
 10. Informacje oraz dane osobowe podane przez Kupującego podlegają przetworzeniu zgodnie Zasadami  ochrony danych. Korzystając z tego portalu, Kupujący wyraża zgodę na przetworzenie informacji i danych oraz oświadcza, że wszystkie podane przez niego informacje i dane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktyczny

KORZYSTANIE Z NASZEGO PORTALU

Podczas korzystania z portalu i przy składaniu w nim zamówień, Kupujący zobowiązuje się do:

 • Używania portalu wyłącznie do składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień
 • Nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia uzasadnionych przesłanek przypuszczenia, że złożono tego rodzaju zamówienie, Sprzedający ma prawo je anulować i powiadomić stosowne władze o zaistniałej sytuacji.
 • Proszę podać nam swój prawdziwy i dokładny adres e-mail i adres do korespondencji oraz (lub) inne dane kontaktowe. Kupujący zgadza się na korzystanie przez nas z tych informacji do kontaktu z nim w razie potrzeby.
 1.  Jeżeli Kupujący nie poda nam wszystkich wymaganych informacji, nie będzie mógł złożyć zamówienia.
 2. Składając zamówienie w tym portalu, Kupujący oświadcza, że jest pełnoletni i posiada zdolność prawną do zawierania umów.

PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA

 1. Woollala za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferuje Kupującym towary z branży dziewiarskiej.
 2. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru, który zamówił za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Kupującym Towarów pozbawionych Wad fizycznych i prawnych.

METODY KOMUNIKACJI ZE SPRZEDAJĄCYM

 1. Woollala udostępnia Kupującym następujące kanały komunikacji:

Poczta elektroniczna:

 • Kontakt w zakresie informacji ogólnej dotyczącej produktów, oraz działalności sklepu: woollala.shop@gmail.com
 • Kontakt w zakresie reklamacji woollala.shop@gmail.com
 • Kontakt  w sprawach marketingowych: woollala.shop@gmail.com
 • Kontakt telefoniczny pod numerem telefonu:  513231889

Opłata za jedno połączenie zgodne z taryfą operatora Kupującego.

 1. Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Kupującego numer telefonu. W celach umownych Kupujący wyraża zgodę na stosowanie środków łączności elektronicznej i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie umowy, powiadomienia, informacje i inne komunikaty, które mu przekazujemy drogą elektroniczna spełniają wszelkie wymagania prawne zawiadomień pisemnych. Warunek ten nie narusza praw Kupującego przysługujących mu z mocy prawa.

CENA

 1. Ceny Towarów widoczne na stronach www.woollala.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa), wyrażonymi w polskich złotych. Ceny Towarów nie uwzględniają opłaty za przesyłkę, którą Sprzedający dodaje do ceny ogółem.
 2. Cena Towaru jest wiążąca po potwierdzeniu przez Sprzedawcę otrzymania złożonego przez Kupującego zamówienia i od momentu uruchomienia realizacji zamówienia cena ta nie ulega zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów w trakcie realizacji konkretnego zamówienia.
 3. Ceną produktu jest każdorazowo cena podana na stronie www.woollala.com, z wyjątkiem oczywistych błędów. W razie stwierdzenia błędnej ceny zamówionych produktów, Sprzedawca jak najszybciej powiadomimy o tym Kupującego, dając mu możliwość potwierdzenia zamówienia z prawidłową ceną lub jego anulowania. Jeżeli Sprzedawca nie zdoła skontaktować się z Kupującym, uzna takie zamówienie za anulowane, a wszystkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone Kupującemu w całości.
 4. W żadnym razie nie jesteśmy zobowiązani do sprzedaży żadnego produktu po błędnej, niższej cenie, jeżeli błąd cenowy jest oczywisty i niewątpliwy, a Kupujący mógł bez trudu stwierdzić, że to błąd.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Woollala prowadzi sprzedaż Towarów oferowanych za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Realizacja zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:30.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego lub w momencie zaksięgowania przelewu.
 4. Zamówienie Towaru następuje po naciśnięciu ikony „Przejdź do realizacji zamówienia” i przejściu przez proces potwierdzania danych niezbędnych do dokonania wysyłki oraz sposobu płatności.
 5. Jeżeli przy produkcie widnieje informacja „Brak produktu”, tak oznaczony Towar nie wróci do sprzedaży albo obecnie jest niedostępny na stanie magazynowym, w celu informacji o dostępności produktu proszę skontaktować się z obsługą Sklepu na adres woollala.shop@gmail.com
 6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej sklepu www.woollala.com. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza zamówień i wynikającego z tego konsekwencje.
 7. W celu dokonania zakupu należy dokonać rejestracji poprzez podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, login oraz hasło);
 8. Kupujący zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, jak również w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację zamówienia.
 9. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia. W razie braku otrzymania takiej informacji Kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową Woollala zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku:

a) błędnego/częściowego wypełnienia formularza zamówienia oraz braku potwierdzenia zamówienia które to uniemożliwiają przyjęcie zamówienia do realizacji

b) braku zaksięgowania przelewu w wysokości wynikającej ze złożonego przez Kupującego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia (Woollala  daje możliwość Kupującemu w terminie 5 dni od złożenia zamówienia na dokonanie zapłaty. Brak zaksięgowania środków na naszym koncie w w/w terminie spowoduje automatycznie anulowanie zamówienia)

c) wysłana przesyłka nie zostanie odebrana

 1. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę Sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie przy użyciu dostępnych kanałów komunikacji wskazanych w pkt. 8
 2. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego „Regulaminu”, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna – sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Kupujący może wprowadzić zmiany do złożonego zamówienia lub wycofać złożone zamówienie droga mailową, pisząc na adres: woollala.shop@gmail.com.com jedynie do momentu wysyłki zamówionego Towaru.
 4. Rabaty udzielone Kupującemu nie łączą się z promocjami. 
 5. Sklep internetowy www.woollala.com  – przyjmuje płatności przelewem na konto bankowe nr: 92 1140 2004 0000 3402 7881 9870

CZAS I KOSZTY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca niezwłocznie po potwierdzeniu otrzymania złożonego zamówienia przystępuje do jego realizacji.
 2. Przesyłki wysyłane są maksymalnie w terminie od 1 do 3 dni roboczych od otrzymania zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Kupujący informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach powstałych z przyczyn obiektywnie niezależnych od Woollala, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji. Kupujący będzie o zaistniałych okolicznościach powiadomiony drogą telefoniczną bądź mailową. Klient ma możliwość rezygnacji z zamówienia w przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia.
 3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Kupującego informowany jest on o stanie zamówienia. Kupujący ma możliwość wybrania sposobu realizacji Zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi ze strony Kupującego w przeciągu 7 dni od dnia przesłania informacji o niedostępności części produktów – Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.
 4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonych w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej.
 5. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Inpost lub Poczty Polskiej, możliwy jest też odbiór osobisty przesyłki w siedzibie Firmy.
 6. Paczki nadawane są po uprzedniej zapłacie za zamówienie.
 7. Zamówiony towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.
 8. Koszty transportu podane w Sklepie dotyczą przesyłek na terytorium Polski,  koszty przesyłek do innych krajów ustalane są indywidualnie z Kupującym dla każdego zamówienia oddzielnie.
 9. Towar jeśli jest dostępny w magazynie – będzie wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia. Jeśli wpłata dotrze na konto firmy do godziny 15 towar może być wysłany tego samego dnia.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, Woollala zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera, który będzie zawierał dane odbiorcy i kuriera, jak również krótki opis wyglądu Towaru oraz niezwłoczne poinformowanie o tym sklepu Woollala.   
 11. Nieodebrania paczki i zwrot przesyłki do Sprzedawcy skutkuje obciążeniem Kupującego kosztami zwrotu paczki do nadawcy oraz ponownego jej nadania (15 zł, łącznie 30 zł) jeżeli Kupujący zgłosi chęć ponownego nadania przesyłki i wyrazi wole jej odebrania, w innym przypadku Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania zamówienia.

WYMIANA TOWARU

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym, na życzenie Kupującego podlegają wymianie w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
 2. Koszt wymiany Towaru, którym będzie obciążony Kupujący korzystający z takiej opcji, wynosi 20 zł i jest przeznaczony na pokrycie kosztów ponownej wysyłki Towaru.
 3. Realizacja wymiany następuje po uprzednim uiszczeniu opłaty wskazanej w pkt. 2.
 4. Kupujący może dokonać wymiany zamówionego Towaru, na taki sam w innym rozmiarze, bądź inny, ponosząc koszty odesłania nieużywanego towaru, w żaden sposób uszkodzonego, w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu na adres Sklepu Internetowego.
 5. Kupujący proszony jest o wcześniejsze potwierdzenie drogą mailową czy w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się oczekiwany przez Niego rozmiar. W przypadku braku dostępności towaru, Woollala dołoży wszelkich starań, by towar wymienić możliwie jak najszybciej. W sytuacji, gdy wymiana będzie niemożliwa (np. z powodu wyczerpania zapasów), Woollala zaoferuje do wyboru inny dostępny produkt, lub zwróci pieniądze przelewem na wskazane konto bądź przekazem pocztowym.
 6. Czas realizacji wymiany wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od momentu otrzymania przesyłki Woollala.
 7. Wymieniany Towar prosimy odsyłać na adres: Woollala,  R.Minkiewicza 30, 16-400 Suwałki  wraz z wymianą prosimy o notkę do paczki ( Imię i nazwisko + numer zamówienia ) prosimy odesłać oryginalne zapakowanie paczki takie jak przy doręczeniu z informacją o prośbę wymiany/zwrotu i niezbędnymi danymi do wysyłki.
 8. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta  (Dz. U. z 2014 nr 827 z pozn. zm) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ORAZ JEGO SKUTKI

 1. Konsument, który zakupił Towar na stronie internetowej Sklepu ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin 14 dni liczy się od następnego dnia po dniu, w którym Konsument objął faktycznie w posiadanie Towar (lub inna osoba – wskazana przez Kupującego od odbioru przesyłki). Aby zachować 14 – sto dniowy termin, oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać przekazane Sprzedawcy przed jego upływem. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze dostatecznie wyrażającego taką wolę Konsumenta oświadczenia. Kupujący może poinformować Sprzedawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia za pomocą środka porozumiewania się ze Sprzedawcą np. za pomocą wiadomości e-mail lub zwykłym listem poleconym. Sposób złożenia oświadczenia zależy wyłącznie od Klienta, a wybór formy złożenia oświadczenia w żaden sposób nie ogranicza możliwości odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji (przy zakupie Towaru) o ile jest to możliwe do spełnienia przez Sprzedawcę, chyba że Konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu należności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należności Konsumenta do czasu otrzymania Towaru. Kupujący powinien odesłać zwracany Towar na adres  Woollala,  ul. R.Minkiewicza 30, 16-400 Suwałki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin 14–dniowy jest zachowany, jeżeli  Towar został odesłany przed jego upływem. Kupujący korzystając z prawa odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 3. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Zwroty przyjmujemy w siedzibie Firmy lub prosimy wysyłać je za pośrednictwem kuriera bądź Poczty Polskiej- prosimy również zachować numer do śledzenia nadanej przesyłki.
 5. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych- zwroty dokonywane są jedynie na podane przez Klienta konto bankowe.

REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. Woollala zaleca zachowanie dowodu zakupu – np. paragon, faktura VAT.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
 4. Woollala w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.
 5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.
 6. Jeżeli w wyniku uznania przez Woollala reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, Woollala niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.
 7. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany Woollala  wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Woollala będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru, w wysokości 2 zł, naliczanej za każdy dzień przechowania.
 8. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
 2. Konsument posiada prawo do zwrócenia się: – do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z Woollala umowy sprzedaży, – do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a Woollala;
 3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Kupującym a Woollala  korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Niniejsza strona internetowa, w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Woollala oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).
 2. Zdjęcia na stronie www.Woollala.com są własnością Woollala, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie, chyba że co innego wynika z informacji zawartych na stronie.
 3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Woolala.
 4. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Woollala , z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z pozn. zm.)
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i włącznie przez Woolala, w celu realizacji złożonego Zamówienia. Dane te nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych , chyba, że będzie to niezbędne w celu realizacji zamówienia (np. w związku z dostawą)
 4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Woollala  zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

POLITYKA COOKIES

 1. Sklep Internetowy Woollala.com używa plików cookies, aby zapewnić Klientom bezpieczeństwo i efektywność korzystania ze Sklepu. Poruszając się po stronie Odwiedzający Sklep wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep plików cookies. W każdej chwili Odwiedzający Sklep może zarządzać swoimi ustawieniami cookies. Ograniczenie przez Odwiedzającego stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie.
 2. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z korzystania ze sklepu www.woollala.com.
 3. Sklep www.woollala.com  wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów. Woollala  nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych lub innych poufnych informacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. W przypadku powstania sporów na gruncie zawartych umów Strony będą dążyły do ich polubownego rozwiązania. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym, a Klientem będącym Konsumentem zostaje poddane do rozstrzygnięcia sądom powszechnym właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.

p